Algemene Voorwaarden

POWERFUL BREAKS verzorgt workshops op het gebied van emotioneel en spiritueel welbevinden (welzijn).

Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst die je met Powerful Breaks sluit. Voordat je je opgeeft voor een workshop of evenement is het belangrijk om deze door te nemen. Door je aan te melden, geef je aan met de algemene voorwaarden akkoord te gaan.


Inschrijvingen

Alle workshops en evenementen worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen. Na inschrijving ontvang je een ontvangstbevestiging via e-mail die de inschrijving definitief maakt. Per workshop of evenement is er een bepaald aantal plekken beschikbaar. Zodra een workshop of evenement vol zit, wordt de inschrijving gesloten.


Betalingen
Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien dagen na factuurdatum op het vermelde rekeningnummer, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Powerful Breaks heeft het recht deelname van de deelnemer aan een workshop of evenement te weigeren, indien de deelnemer niet voor aanvang van de workshop het volledig inschrijfgeld heeft voldaan., tenzij schiftelijk anders is overeengenkomen.


Annuleringen


- Bij annulering tot 12 weken voor de geplande start van de workshop wordt 50 euro administratiekosten in rekening gebracht.

- Bij annulering tussen 12 weken en 8 weken voor de geplande start van de workshop wordt 20% van de prijs in rekening gebracht.

- Bij annulering tussen 8 weken en 4 weken voor de geplande workshop wordt 60% van de prijs in rekeing gebracht.

- Bij annulering tussen 4 en 2 weken voor de geplande workshop wordt 80% van de prijs in rekening gebracht.

- Bij annulering binnen 14 dagen van de workshop wordt 100% van de prijs in rekening gebracht.

Het is wel mogelijk om zelf voor vervanging te zorgen. De gegevens van de vervanger moet minimaal 7 dagen voor start van de workshop worden doorgegeven aan Powerful Breaks. Na aanvang van een workshop bij tussentijdse beëindiging heeft de deelnemer geen recht op terugbetaling.


Wijziging

Als door overmacht een workshop niet door kan gaan, behoudt Powerful Breaks zich het recht voor de workshop te annuleren. Powerful Breaks zorgt dan voor een passend alternatief voor de deelnemers. Indien de plaats of het tijdstip van een evenement wordt gewijzigd, zorgt Powerful Breaks ervoor dat iedere deelnemer hiervan tijdig op de hoogte wordt gebracht.


Overmacht

Powerful Breaks behoudt zich het recht voor de workshop of evenement te annuleren bij onvoldoende belangstelling, door ziekte van de docent of door calamiteiten. Onvoldoende belangstelling houdt hier in dat er minder dan 6 inschrijvingen zijn voor de desbetreffende workshop, minder dan 20 voor een evenement. Powerful Breaks zal er echter alles aan doen de workshop of evenement doorgang te laten vinden. Het dagprogramma kan gewijzigd worden als de omstandigheden dit vereisen. Als de workshop of evenement wordt geannuleerd door Powerful Breaks, zullen er een of meerdere data worden voorgesteld ter vervanging van de gemiste workshop(s)/evenement. Je kunt de gemiste workshop(s) dan op de nieuwe datum / data inhalen.


Aansprakelijkheid
Powerful Breaks spant zich in om de workshop voor iedere deelnemer op een fijne en veilige manier te laten verlopen. Het bezoeken van de evenementen verloopt op eigen risico van de deelnemer.

Powerful Breaks is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van spullen die de deelnemer heeft meegebracht.

Een deelnemer checkt of hij medisch geschikt is om deel te nemen aan de trainingen en raadpleegt indien nodig zijn arts voorafgaand aan het evenement.

Powerful Breaks is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele schade, verwondingen of verliezen die kunnen voortvloeien uit het deelnemen aan de workshop.

Powerful Breaks is niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met de veroorzaakt is door annulering door Powerful Breaks. Tevens is Powerful Breaks niet aansprakelijk voor eventuele schade of onedigheden die verband houd met haar medewerkers of door andere personen die door of vanwege Powerful Breaks zijn ingehuurd tijdens de workshops.

Powerful Breaks is zodoende slechts aansprakelijk voor de schade die het rechtstreeks gevolg is van een concreet bewezen fout en is niet aansprakelijk voor indirecte schade van welke aard ook, noch voor schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden.

De aansprakelijkheid van Powerful Breaks is in elk geval beperkt tot de waarde van wat gepresteerd is en het door Powerful Breaks verzekerd bedrag, hetgeen zal worden vastgesteld aan de hand van het gefactureerde bedrag op naam van de deelnemer.


Materiaal
Het is een deelnemer van een evenement niet toegestaan om materialen, beelden of de methodiek die de deelnemer in het kader van het evenement worden aangeboden voor commercieel gebruik te verveelvoudigen, bewerken of anderszins te gebruiken, tenzij Powerful Breaks hiervoor toestemming heeft gegeven.


Beelden
Powerful Breaks kan tijdens evenementen foto’s, video’s en geluidsfragmenten maken. Op deze beelden kan een deelnemer herkenbaar zijn. Powerful Breaks heeft het recht om deze beelden te gebruiken, bijvoorbeeld voor marketingdoeleinden. Hiervoor zal altijd toestemming voor worden gevraagd.


Vertrouwelijkheid
Alle informatie dat door de deelnemers wordt verstrekt is vertrouwelijk.


Klachtenprocedure

Powerful Breaks doet een uiterste inspanning om de kwaliteit van haar workshops te waarborgen. Mocht de deelnemer ten aanzien van de kwaliteit opmerkingen hebben, dan kan deze zich per e-mail richten tot info@powerfulbreaks.nl.